Komunikacja niewerbalna - ile przekażemy bez słów? - Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus

Komunikacja niewerbalna – ile przekażemy bez słów?

Popularne przysłowie mówi o tym, że “obraz wart jest więcej niż tysiąc słów”. Ciężko nie zgodzić się ze stawianą przez nie tezą, szczególnie w kontekście komunikacji niewerbalnej; aforyzm doskonale podkreśla najważniejsze cechy, zalety oraz ogromną wagę tego rodzaju komunikacji, który odbywa się za pośrednictwem narzędzi innych niż język.  

Korelacja komunikacji niewerbalnej ze wspomnianym powyżej przysłowiem wynika w dużej mierze z tego, że według licznych badań wpływa ona na odbiór przekazu w aż 55%. Mówiąc prościej – komunikacja niewerbalna odpowiada za większość odczuć, które wywołują w innych nasze słowa. Właśnie dlatego bynajmniej nie należy lekceważyć jej znaczenia tak w życiu codziennym, relacjach biznesowych, a w szczególności – w wystąpieniach publicznych. Niniejszy artykuł dostarczy Wam wielu ciekawych informacji na jej temat, a jeśli zechcecie rozwinąć nabyte za jego pomocą kompetencje, dobrym wyborem będzie nasze zbliżające się szkolenie dotyczące wystąpień publicznych oraz autoprezentacji. 

Komunikacja niewerbalna charakteryzuje się dość dużą liczbą stosunkowo tożsamych definicji. Według najpopularniejszej z nich, za komunikację niewerbalną uznaje się przekaz informacyjny wyrażany bez użycia słów, a więc za pomocą narzędzi takich jak mimika, gesty, pozycję i ruch ciała, ale także intonację głosu. Do komunikacji niewerbalnej zalicza się również nieco bardziej nieoczywiste rodzaje zachowań, które często wykonujemy nieintencjonalnie. Mowa tutaj między innymi o ubraniach, które wybieramy, a nawet o sposobie ułożenia przedmiotów na naszym biurku.

 

W kontekście przytoczonych informacji z pewnością oczywiste jest już, jak wielką rolę odgrywa komunikacja niewerbalna, szczególnie podczas wystąpień. W jaki sposób zadbać o to, co i w jaki sposób komunikujemy za jej pośrednictwem? Oto kilka sprawdzonych sposobów!

 

Jednym z najprostszych sposobów na poprawienie tego, co komunikujemy niewerbalnie, jest przećwiczenie postaw ciała oraz ruchów i gestów kojarzących się z otwartością. Należą do nich między innymi rozluźniona postawa ciała, swobodnie zwieszone ramiona, odpowiednia intonacja głosu, brak nadmiernej gestykulacji. Koniecznie zrezygnować należy z zachowań rozpoznawanych jako zamknięte – a więc z tworzenia barier za pomocą ułożenia rąk czy nóg, nerwowości ruchów, czy unikania kontaktu wzrokowego.

Część z wymienionych zachowań wpisuje się w tak zwany Efekt Aureoli. Zakłada on, że ocena danego człowieka dokonywana jest przez odbiorcę w sposób częściowo nieświadomy i zautomatyzowany, na podstawie pierwszego wrażenia, które następuje między innymi poprzez ocenę postawy, uśmiechu, kontaktu wzrokowego.

 

Kolejnym ważnym elementem w komunikacji niewerbalnej podczas wystąpień jest odpowiednia gestykulacja. Warto pamiętać, by zachować w tym temacie pewien umiar – przesadna, zbyt częsta lub energiczna gestykulacja może wzbudzić u odbiorcy wrażenie zamknięcia, lub nieszczerości mówcy. Sprawa podobnie ma się z popularną w latach ‘90 “piramidką”, złożoną z palców dłoni – jej nadużywanie przez polityków i mówców sprawiło, że aktualnie uznaje się ją za gest mocno nieaktualny, świadczący o nieszczerości lub archaiczności. Z ogólnych zasad gestykulacji pamiętać należy o tym, by gesty wykonywać powyżej linii pasa, wskazując używać pełnej dłoni, a nie palca, oraz by podkreślać za pomocą swoich ruchów najważniejsze, kluczowe kwestie, na które odbiorca w szczególności powinien zwrócić swą uwagę.

 

Występując publicznie, należy pamiętać także o innych aspektach komunikacji niewerbalnej – mowa tu o mimice. W tym przypadku należy unikać oblizywania i przygryzania warg, dobrze widziane jest jednak lekko przesadne podkreślanie mimiką wagi wygłaszanych słów.

 

Jeśli chodzi o ruch, warto zwrócić uwagę na zagospodarowanie przestrzeni. Mowa nie tylko o tym, by pamiętać o zasadności sporadycznego poruszania się po scenie, ale również o tym, by obejmować swoich odbiorców wzrokiem, co generuje u nich wrażenie bezpośredniości kontaktu z osobą mówiącą.

 

Występując publicznie najlepiej zdecydować się na strój klasycznie uznawany za elegancki i formalny. Dostosowanie do ogólnie przyjętych zasad savoir-vivre przyniesie duże korzyści w odbiorze mówcy przez grono odbiorców!

 

Podobnie jak w przypadku komunikacji werbalnej, komunikację niewerbalną usprawnia się za pomocą pracy i treningu. Ćwiczenia przed lustrem, a także nagrywanie i odtwarzanie swojego głosu, a także inne opcje samodoskonalenia w tej kwestii, to sposób na to, by w krótkim czasie stać się zdecydowanie lepszym mówcą. Jesteśmy przekonani, że pomoże Wam w tym również niniejszy artykuł.

2019-06-11T11:21:27+00:00

Polityka prywatności

Ochrona informacji dotyczących osób zgłaszających uczestników na szkolenia oraz osób zapisujących się i/lub korzystających ze szkoleń jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych usług. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas waszych danych osobowych, przysługujące wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych.


Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Franciszkańska 20/4A, 87-100 Toruń, NIP 956-230-54-36

Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami firmy. Zainteresowanie może być wyrażone poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego lub po przez kontakt mailowy lub telefoniczny. Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się na szkolenie
 • zawarcia umowy
 • dokonania rozliczeń
 • dostarczenia zamówionej usługi szkoleniowej

* Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Instytutu Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o przetwarzamy Twoje dane w celu przesyłania ci informacji handlowych o aktualnych szkoleniach i nowościach.

Rodzaj danych

Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Zamówienia usługi szkoleniowej:
  1. dane uczestnika szkolenia
   • imię i nazwisko
   • stanowisko
   • adres e-mail
   • telefon
  2. dane osoby zgłaszającej
   • imię i nazwisko
   • stanowisko
   • adres e-mail
   • telefon
  3. dane do faktury
   • nazwę firmy, NIP, adres firmy, (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)
   • PESEL lub NIP, adres zamieszkania (w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej)

Podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zapytania, formularza, po kontakcie telefonicznym z zapytaniem o ofertę szkoleniową i/lub poprzez wypełnianie formularza zgłoszeniowego przez stronę www. szkolenia-torun.pl. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na szkolenie oraz skorzystanie z usługi szkoleniowej.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa:

 1. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 2. W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli Twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że Twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 3. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Twoich danych zarówno w całości jak i we wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje usunięcie danych co oznacza, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane.
 4. Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w określonym zakresie – postąpimy zgodnie z Twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe, wysyłając maila na adres biuro@szkolenia-torun.pl.
 6. W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

Mamy obowiązek poinformować Cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez nas działaniach.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zgłoszenia przez Ciebie chęci usunięcia Twoich danych. Usunięcie zgody może nastąpi na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których przechowywanie związane jest w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. Jeśli zapisałeś się na newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: biuro@szkolenia-torun.pl
 2. Telefonicznie: 504 100 182
 3. Listownie na adres: Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Franciszkańska 20/4A, 87-100 Toruń

Powierzenie przetwarzania danych

Instytut Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Instytutem Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi szkoleniowej, to jest przekazania trenerowi w celu przygotowania szkolenia  i realizacji usługi szkoleniowej oraz w celu przygotowania listy obecności, certyfikatów lub przekazywania informacji handlowych pochodzących od Instytutu Szkoleń i Rozwoju Copernicus Sp. z o.o. (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).


Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.


Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych szkoleniach (na przykład nowościach, promocjach). Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@szkolenia-torun.pl

Cookies

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.


Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/


Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące waszych wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.


Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.


Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl